Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Նախագիծ. Ծանոթանում ենք նկարիչների և արվեստի գործիչների հետ

Այս նախագծի շրջանակներում երեխաները դիտում են ֆիլմեր անվանի նկարիչների մասին, ստանում են նոր գիտելիքներ և ստեղծում իրենց պատումները նրանց մասին:

Զվարճալի մուլտֆիլմ երկու նկարիչների մասին

Կլոդ Մոնե. Ֆրանսիացի իմպրեսիոնիստ նկարիչ

Սովորողների պատումները

https://yazanalabdallamskh.wordpress.com/2021/03/08/%d5%af%d5%ac%d5%b8%d5%a4-%d5%b4%d5%b8%d5%b6%d5%a5/

Մինաս Ավետիսյան

Սովարողների պատումները

https://hasmikmelqonyan.home.blog/2021/03/14/%d5%b4%d5%ab%d5%b6%d5%a1%d5%bd-%d5%a1%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%ab%d5%bd%d5%b5%d5%a1%d5%b6/

Արշիլ Գորկի. Հայ կերպարվեստի 20-րդ դարի լեգենդը