Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Սեպտեմբեր, հոկտեմբեր, նոյեմբեր և դեկտեմբեր ամիսների ամփոփում

Դեկտեմբերի 21-25

https://taguhistepanyan.home.blog/2020/12/24/%d5%a4%d5%a5%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab-21-25-%d5%ab-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b7%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%a9%d5%be%d5%a1-%d5%a1/

Դեկտեմբերի 14-18

https://taguhistepanyan.home.blog/2020/12/22/%d5%a4%d5%a5%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab-14-18-%d5%ab-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b7%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%a9%d5%be%d5%a1-%d5%a1/

Դեկտեմբերի 7-11

https://taguhistepanyan.home.blog/2020/12/13/%d5%a4%d5%a5%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab-7-11-%d5%ab-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b7%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%a9%d5%be%d5%a1-%d5%a1/

Նոյեմբերի 30-ից դեկտեմբերի 4

https://taguhistepanyan.home.blog/2020/12/05/%d5%b6%d5%b8%d5%b5%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab-30-%d5%ab%d6%81-%d5%a4%d5%a5%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab-4-%d5%ab-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%a1/

Նոյեմբերի 23-27

https://taguhistepanyan.home.blog/2020/11/27/%d5%b6%d5%b8%d5%b5%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab-23-27-%d5%ab-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b7%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%a9%d5%be%d5%a1-%d5%a1%d5%b4/

Նոյեմբերի 16-20

https://taguhistepanyan.home.blog/2020/11/22/%d5%b6%d5%b8%d5%b5%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab-16-20-%d5%ab-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b7%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%a9%d5%be%d5%a1-%d5%a1%d5%b4/

Նոյեմբերի 9-13

https://taguhistepanyan.home.blog/2020/11/15/%d5%b6%d5%b8%d5%b5%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab-9-13-%d5%ab-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b7%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%a9%d5%be%d5%a1-%d5%a1%d5%b4/

Հոկտեմբերի 26-30

https://taguhistepanyan.home.blog/2020/11/01/%d5%b0%d5%b8%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80-26-30-%d5%ab-%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b4%d5%a1/

Հոկտեմբերի 19-23

https://taguhistepanyan.home.blog/2020/10/25/%d5%b0%d5%b8%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab-19-23-%d5%ab-%d5%b0%d5%a5%d5%bc%d5%a1%d5%be%d5%a1%d6%80-%d5%a1%d5%bc%d6%81%d5%a1%d5%b6%d6%81-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b4/

Հոկտեմբերի 12-16

https://taguhistepanyan.home.blog/2020/10/17/%d5%b0%d5%b8%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab-12-16-%d5%ab-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b7%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%a9%d5%be%d5%a1-%d5%a1-2/

Հոկտեմբերի 5-9

https://taguhistepanyan.home.blog/2020/10/10/%d5%b0%d5%b8%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab-5-9-%d5%ab-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b7%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%a9%d5%be%d5%a1-%d5%a1%d5%b4/

https://taguhistepanyan.home.blog/2020/10/06/%d5%af%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%a1%d6%80%d6%87%d5%b4%d5%bf%d5%b5/

https://taguhistepanyan.home.blog/2020/10/06/%d5%ac%d6%80%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%ab%d5%b9-%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84-%d5%a1%d6%80%d6%87%d5%b4%d5%bf%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81/

Սեպտեմբերի 28-ից հոկտեմբերի 2

https://taguhistepanyan.home.blog/2020/10/02/%d5%bd%d5%a5%d5%ba%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab-28-%d5%ab%d6%81-%d5%b0%d5%b8%d5%af%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab-2-%d5%ab-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84/

https://taguhistepanyan.home.blog/2020/09/28/%d5%a2%d5%a1%d6%81%d6%85%d5%a9%d5%b5%d5%a1-%d5%b6%d5%af%d5%a1%d6%80%d5%b9%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%a1%d6%80%d6%87/

https://taguhistepanyan.home.blog/2020/09/26/%d5%af%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%a1%d5%b6-%d5%a2%d5%a1%d6%81%d6%85%d5%a9%d5%b5%d5%a1-%d5%ba%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%ba%d5%b4%d5%b8%d6%82%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5/

Սեպտեմբերի 22-25

https://taguhistepanyan.home.blog/2020/09/26/%d5%bd%d5%a5%d5%ba%d5%bf%d5%a5%d5%b4%d5%a2%d5%a5%d6%80%d5%ab-22-25-%d5%ab-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b7%d5%a1%d5%a2%d5%a1%d5%a9%d5%be%d5%a1-%d5%a1/

Ճամփորդական նախագծերի ամփոփում

https://taguhistepanyan.home.blog/2020/12/04/%d5%a1%d5%b5%d6%81%d5%a5%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%bd-%d6%83%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%bb%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d5%be%d5%ab-%d5%a9%d5%a1%d5%b6%d5%a3%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6/

https://taguhistepanyan.home.blog/2020/11/22/%d5%b0%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%a3%d5%b8%d6%80%d5%ae%d5%a1%d5%af%d6%81%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%b6%d5%a1%d5%ad%d5%a1%d5%a3%d5%ab%d5%ae-%d5%bf%d5%a5%d5%ad%d5%b6%d5%b8%d5%ac%d5%b8%d5%a3%d5%ab%d5%a1/

https://taguhistepanyan.home.blog/2020/09/20/%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%80%d5%a4%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6-%d5%a4%d5%a5%d5%ba%d5%ab-%d5%ad%d5%b8%d6%80-%d5%be%d5%ab%d6%80%d5%a1%d5%ba-%d6%87-%d5%bf%d5%a1%d6%83%d5%ab-%d5%a1-2/

https://taguhistepanyan.home.blog/2020/09/18/%d5%a5%d5%bc%d6%85%d6%80%d5%b5%d5%a1-%d5%b3%d5%a1%d5%b4%d5%a2%d5%a1%d6%80%d5%ab-%d5%a1%d5%b4%d6%83%d5%b8%d6%83%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%a8-%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%bf%d5%a5%d5%bd%d5%ab-%d5%a4%d5%ba%d6%80/

Լրացուցիչ աշխատանքներ

https://taguhistepanyan.home.blog/2020/12/04/%d5%ac%d6%80%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%ab%d5%b9-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a4%d5%ba%d6%80%d5%b8%d6%81%d5%b8/

https://taguhistepanyan.home.blog/2020/11/26/%d5%ac%d6%80%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%ab%d5%b9-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84/

https://taguhistepanyan.home.blog/2020/11/02/%d5%ac%d6%80%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%ab%d5%b9-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a4%d5%ba%d6%80-2/

https://taguhistepanyan.home.blog/2020/10/30/%d5%ac%d6%80%d5%a1%d6%81%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%ab%d5%b9-%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a4%d5%ba%d6%80/

https://taguhistepanyan.home.blog/2020/09/28/%d5%a3%d5%a5%d5%b2%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%a5%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6/

https://taguhistepanyan.home.blog/2020/09/23/%d5%a3%d5%a5%d5%b2%d5%a1%d6%80%d5%be%d5%a5%d5%bd%d5%bf%d5%a1%d5%af%d5%a1%d5%b6-%d5%ac%d5%b8%d6%82%d5%ae%d5%b8%d6%82%d5%b4-%d5%b4%d5%ab-%d5%b0%d5%ab%d5%b6-%d5%ba%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%b6/

Ձևավորումներ

https://taguhistepanyan.home.blog/2020/12/23/%d5%a1%d5%b4%d5%a1%d5%b6%d5%b8%d6%80%d5%b5%d5%a1-%d5%b1%d6%87%d5%a1%d5%be%d5%b8%d6%80%d5%b8%d6%82%d5%b4%d5%b6%d5%a5%d6%80-%d5%b0%d5%a1%d6%80%d5%a1%d5%be%d5%a1%d5%b5%d5%ab%d5%b6-%d5%a4%d5%ba%d6%80/

Ցուցահանդեսներ

https://taguhistepanyan.home.blog/category/%d6%81%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%a1%d5%b0%d5%a1%d5%b6%d5%a4%d5%a5%d5%bd%d5%b6%d5%a5%d6%80/

Դեկտեմբերի 21-25-ի աշխատանքային շաբաթվա ամփոփում

4-5-րդ դասարանների Տեխնոլոգիա

Թեմա՝ Պատրաստում ենք փոքրիկ Ձմեռ պապիկներ

4-5-րդ դասարանների Ընտրությամբ գործունեություն

Թեմա՝ պատրաստում ենք ամանորյա տնակներ

Հեռավար սովորող Նարեկ Առաքելյանի աշխատանքները

https://narek.home.blog/2020/12/25/%d5%a1%d5%b7%d5%ad%d5%a1%d5%bf%d5%a1%d5%b6%d6%84%d5%ab-%d5%b8%d6%82%d5%bd%d5%b8%d6%82%d6%81%d5%b4%d5%a1%d5%b6-%d5%b0%d5%a1%d5%b7%d5%be%d5%a5%d5%bf%d5%be%d5%b8%d6%82%d5%a9%d5%b5%d5%b8%d6%82%d5%b6/

1-3-րդ դասարանների Ընտրությամբ գործունեություն

Թեմա՝ Ամանորյա հեքիաթ

Տոնական տարեվերջյան համերգ